☰ Menu Prawe Menu ☰
PUP Bytów
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Poniedziałek 20.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

2016

Zarządzenie 1 z 2016 r. w sprawie stosowanych w PUP w Bytowie zasad kierowania osób do 30 r. życia do prac w ramach refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1/2016

Zarządzenie nr 2 z 2016r w sprawie stosowania w PUP w Bytowie zasad organizacji stażu

Zarządzenie nr 3 z 2016r. w sprawie stosowania w PUP w Bytowie zasad przyznawania bonów stażowych dla bezrobotnych do 30 roku życia

Zarządzenie nr 4 z 2016r. w sprawie stosowania w PUP w Bytowie zasad przyznawania bonów na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia

Zarządzenie nr 5 z 2016r. w sprawie stosowania w PUP w Bytowie zasad przyznawania bonów zatrudnieniowych dla osób bezrobotnych do 30 roku życia

Zarządzenie nr 6 z 2016r. w sprawie stosowania w PUP w Bytowie zasad kierowania osób bezrobotnych do wykonywania robót publicznych oraz osób bezrobotnych i poszukujących pracy do wykonywania prac interwencyjnych

Zarządzenie nr 7 z 2016r. w sprawie stos. w PUP w Bytowie zasad przyznawania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2016r.

Zarządzenie nr 8 z 2016r. w sprawie stos. w PUP w Bytowie zasad kierowania i finansowania szkoleń indywidualnych i grupowych oraz studiów podyplomowych

Zarządzenie nr 9 z 2016r. w sprawie stos. w PUP w Bytowie zasad organizacji i finansowania szkoleń na podstawie bonu szkoleniowego dla bezrobotnych do 30 roku życia.

Zarządzenie nr 10 z 2016 w sprawie stosowanie w PUP w Bytowie zasad przyznawania z FP, EFS refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych.

Zarządzenie nr 11 z 2016 w sprawie stosowanie w PUP w Bytowie zasad przyznawania z FP, EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Zarządzenie nr 12 z 2016r w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w PUP w Bytowie.

Zarządzenie nr 13 z 2016r w sprawie regulaminu zwrotu kosztów przejazdu z tytułu odbywania stażu.

Zarządzenie 14 z 2016r w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru kandydatów na 1 stanowisko urzędnicze - inspektor.

Zarządzenie nr 15 z 2016r w sprawie powierzenia dotychczasowych obowiązków kierownika działu Organizacyjno-Administracyjnego PUP w Bytowie, zastępcy dyrektora PUP w Bytowie, Panu Stanisławowi Cieplikowi.

Aneks nr 3 z dn.11.05.2016 do zarz. nr12 z 2013 w sprawie powołania nowej i odwołania starej komisji przetargowej w PUP w Bytowie.

Zarządzenie nr 16 z 2016r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dot. egzaminu pracownika kończącego służbę przygotowawczą - Inspektor.

Zarządzenie nr 17 z 2016r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

Zarządzenie nr 18 z 2016r. w sprawie przeprowadzenia spisu z natury składników majątku i powołania komisji inwentaryzacyjnej w PUP w Bytowie.

Zarządzenie nr 19 z 2016r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w PUP w Bytowie.

Zarządzenie nr 20 z 2016r. w sprawie Powołania „Zespołu opiniującego wnioski o refundację ze środków Funduszu Pracy, EFS i PFRON kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego lub poszukującego pracy i przyznawania bezrobotnemu lub poszukującemu pracy środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Zarządzenie nr 21 z 2016r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru kandydatów na 1 stanowisko urzędnicze : Specjalista ds. programów.

Aneks nr 5  i zalącznik nr 1 do zarządzenia nr 3 z 2008 r.w sprawie użyczenia sal szkoleniowych w PUP Bytów i Filia Miastko.

Anek nr 3 do zarządzenia  nr 3 z 2004 z dnia 02.03.2004r. w sprawie zaopatrzenia pracowników w środki ochrony indywidualnej.

Aneks nr 2 z dnia 01.12.2016r. do Zarządzenia nr 13 z 2014r  z dn. 01.07.2014r.w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zamówień Publicznych w PUP w Bytowie.

Zarządzenie 22 z 2016 r. w sprawie wyznaczenia celów i zadań do realizacji w 2017 r. przez PUP w Bytowie.

Zarządzenie 23 z 2016 r. w sprawie zidentyfikowanych ryzyk w PUP w Bytowie na 2017 r.

Zarządzenie nr 24 z 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości w PUP w Bytowie

Wytworzył:
Udostępnił:
Metel Maciej
(2016-01-15 09:05:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Metel Maciej
(2016-01-15 09:06:33)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1228475